Úradná tabuľa

Podľa § 6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňom zverejnenia návrhu VZN začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhom nariadení v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade vo Vinnom.
Pripomienky je možné podať:
•    v písomnej forme na adresu: Obec Vinné, Vinné 508, 072 31 Vinné
•    elektronicky na e-mailovú adresu: info@vinne.sk
•    ústne do zápisnice v podateľni obecného úradu Vinné
Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu (doplnenie, zmena, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu)
Z každej pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá, a preto je potrebné uviesť meno a priezvisko toho, kto pripomienku uplatňuje. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Skip to content