Obecný úrad

Obecný úrad vo Vinnom

Kompetencia

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Vnútorná organizácia úradu je upravená organizačným poriadkom obecného úradu schváleným obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce a to najmä:
 • Zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce zo správy obce
 • Zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce
 • Pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovania obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva
 • Pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom daňovom a poplatkovom konaní
 • Zabezpečuje výkon všeobecne záväzných nariadení obce
 • Organizačne a technicky zabezpečuje plnenie štátnych úloh prenesených na obec
Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce alebo zástupca starostu obce v rozsahu vymedzenom obecným zastupiteľstvom, poprípade prednosta úradu, ak táto funkcia bola zriadená.

Štruktúra obecného úradu

Spoločný obecný úrad

Obce navzájom môžu spolupracovať na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona. Spolupráca obcí sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov obcí. Obce majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie.

Spoločný stavebný úrad

 • vedie územné konania a vydáva územné rozhodnutia o umiestnení stavby, o využívaní územia, o chránenej časti krajiny o stavebnej uzávere
 • vedie stavebné konania a vydáva stavebné povolenia stavieb, zmien stavieb a udržiavacích prác
 • prijíma ohlásenia jednoduchých stavieb (ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí) drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác a vydáva oznámenie, že proti ich uskutočneniu nemá námietky
 • vedie konania o povolení užívania stavieb - kolaudačné konania, konania o zmene v užívaní stavieb, konania o povolení skúšobnej prevádzky, povolení predčasného užívania stavby alebo jej časti a vydáva kolaudačné rozhodnutia, rozhodnutia o zmene v užívaní stavieb, rozhodnutia o povolení skúšobnej prevádzky, o povolení predčasného užívania stavby alebo jej časti
 • vedie konania o povolení terénnych úprav, ťažobných prác a informačných, reklamných a propagačných zariadení a vydáva rozhodnutia o ich povolení, pokiaľ na to nie sú príslušné podľa osobitných predpisov iné orgány
 • vedie konania o odstraňovaní stavieb a vydáva povolenia alebo nariadenia na odstránenie stavieb
 • vedie konania o dodatočnom povolení stavieb a vydáva rozhodnutia o dodatočnom povolení stavieb
 • nariaďuje údržbu stavieb, nevyhnutné úpravy, zabezpečovacie práce a zastavenie stavebných prác na stavbe z dôvodov uvedených stavebným zákonom
 • vedie konania o priestupkoch a správnych deliktoch a vydáva rozhodnutia o uložení pokút za priestupky fyzických osôb a rozhodnutia o uložení pokút právnickým osobám a fyzickým osobám oprávneným na podnikanie
 • vedie vyvlastňovacie konania a vydáva rozhodnutia o vyvlastnení, pokiaľ na to nie sú príslušné podľa osobitných predpisov iné orgány
 • vedie ďalšie konania a vydáva iné rozhodnutia podľa ustanovení stavebného zákona
 • vykonáva štátny stavebný dohľad
 • vydáva záväzné stanoviská v konaniach správnych orgánov podľa osobitných predpisov
 • eviduje a ukladá rozhodnutia a všetky s nimi súvisiace písomnosti a zabezpečuje ich archiváciu

Miroslav Volovár

Sídlo:
Obecný úrad vo Vinnom
Adresa:
Obecný úrad, Vinné 508, 072 31
Stránkové dni
Pondelok
07:00-12:00
13:00-15:00
Utorok
07:00-12:00
13:00-15:00
Streda
08:00-12:00
13:00-16:00
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
07:00-12:00
13:00-15:00
Sobota
Zatvorené
Nedeľa
Zatvorené

Spoločný školský úrad

 • vznikol 11. 8. 2004 podpísaním Zmluvy o vzniku spoločného obecného úradu obcami, ktoré boli potvrdené školskými úradmi v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a smernice č. 8/2005-R, ktorou sa určoval postup KŠÚ pri potvrdzovaní obce ako ŠÚ,

Pre zmluvné obce, ktoré sú zriaďovateľmi materských, základných škôl a školských zariadení odborne zabezpečuje:

 • bol zriadený v záujme kvalitného, racionálneho a efektívneho zabezpečovania výkonu prenesených úloh štátnej správy a samosprávnych činností v oblasti výchovy a vzdelávania v školách a školských zaradeniach v zmysle ustanovení § 6 a § 7 citovaného zákona.
 • kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania, v oblasti školského stravovania, s výnimkou kontroly podľa § 13,
 • vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl a školských zariadení, najmä organizačných pokynov na príslušný školský rok,
 • poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam, a to najmä v oblastiach riadenia a zabezpečovania výchovno-vzdelávacieho procesu a školského stravovania; ustanovovania a činnosti orgánov školskej samosprávy; kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov.

Ďalej podľa potrieb a požiadaviek vykonáva administratívno-správne činnosti územnej samosprávy v oblasti školskej problematiky, pripravuje a spracováva podklady, odborné stanoviská, metodické materiály, usmernenia. Uskutočňuje metodické návštevy, organizuje pracovné stretnutia, semináre a kultúrno-spoločenské aktivity pre jednotlivé cieľové skupiny. Poskytuje informácie na úseku školstva orgánom štátnej správy, odbornej a rodičovskej verejnosti a spolupracuje s inštitúciami, ktoré podporujú a participujú na rozvoji výchovy a vzdelávania.

Personálne zabezpečenie:

Štatutárnym zástupcom je Ing. Marián Makeľ, starosta obce Vinné.

PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD. – poverená vedením školského úradu

PaedDr. Eva Matuchová – odborný zamestnanec

Zmluvné obce v územnej pôsobnosti úradu:

Bežovce, Blatné Remety, Budkovce, Drahňov, Dúbravka, Hatalov, Jovsa, Kaluža, Klokočov, Krásnovce, Krčava, Lastomír, Lesné, Nacina Ves, Petrovce n/L, Poruba p/V, Remetské Hámre, Slavkovce, Sliepkovce, Staré, Strážske, Šamudovce, Úbrež, Zalužice, Závadka, Zbudza, Žbince, Veľké Revištia, Vinné, Vrbnica, Vyšná Rybnica, Vyšné Remety.

Sídlo:
Obecný úrad vo Vinnom
Alokované pracovisko:
Mestský úrad v Strážskom
Adresa:
Obecný úrad, 072 31 Vinné 508
Stránkové dni
Pondelok
07:00-12:00
13:00-15:00
Utorok
07:00-12:00
13:00-15:00
Streda
08:00-12:00
13:00-16:00
Štvrtok
Nestránkový deň
Piatok
07:00-12:00
13:00-15:00
Sobota
Zatvorené
Nedeľa
Zatvorené
Skip to content