Obecné zastupiteľstvo

Zvolení poslanci obce Vinné

Nezávislý kandidát

Ing. Katarína Babíková

Predseda
Komisia finančná a správy majetku
Kontakt

Kresťanskodemokratické hnutie

Mgr. Martin Balejčík

Predseda
Komisia sociálna, kultúrna, mládeže a športu
Kontakt

Kresťanskodemokratické hnutie

Mgr. Juraj Fešovič

Člen
Komisia sociálna, kultúrna, mládeže a športu
Kontakt

Slovenská demokratická a kresťanská únia

Ing. Milan Kadilak

Člen
Komisia stavebná a pre rozvoj obce
Komisia ochrany verejného poriadku
Komisia finančná a správy majetku
Kontakt

SIEŤ

Ing. Štefan Kráľ

Predseda
Komisia stavebná a pre rozvoj obce
Člen
Komisia ochrany verejného poriadku
Kontakt

nezávislý kandidát

Ing. Ladislav Ondrik

Predseda
Komisia ochrany verejného poriadku
Kontakt

Kresťanskodemokratické hnutie

Ing. Jozef Tomečko

Člen
Komisia stavebná a pre rozvoj obce
Komisia finančná a správy majetku
Kontakt

Komisia finančná a správy majetku

Predseda

Ing. Katarína Babíková

Členovia

ng. Milan Kadilak
Mgr.Andrea Volovárová
Ing. Jozef Tomečko
Ing. Peter Harman, PhD

Komisia sociálna, kultúrna, mládeže a športu

Predseda

Mgr. Martin Balejčík

Členovia

Mgr. Juraj Fešovič
Dr. Zdenka Hlaváčová

Komisia ochrany verejného poriadku

Predseda

Ing. Ladislav Ondrik

Členovia

Ing. Milan Kadilak
Ing. Štefan Kráľ

Komisia stavebná a pre rozvoj obce

Predseda

Ing. Štefan Kráľ

Členovia

Ing. Milan Kadilak

Ing. Jozef Tomečko

Mgr. Juraj Fešovič

Ing. Vladimír Gomboš

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce, zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä mu je vyhradené:

 • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním
 • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať účet
 • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce
 • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku
 • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky
 • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov
 • uznášať sa na nariadeniach
 • určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu obce a hlavného kontrolóra
 • schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce, ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok, pracovný poriadok, organizačný poriadok a pod.)
 • zakladať, zriaďovať a kontrolovať obecné podniky a rozpočtové a príspevkové organizácie a vymenúvať ich vedúcich (riaditeľov)
 • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu
 • zriaďovať orgány potrebné pre samosprávu obce a určovať náplň ich práce, udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny

Pozvánky, uznesenia, zápisnice a účasť poslancov z OZ

Hlavný kontrolór obce Vinné

Hlavný kontrolór obce

Ing. Roman Oklamčák

Kontakt

Náplň práce:

 • vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie
 • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo
 • plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom
Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.
Postavenie a činnosť hlavného kontrolóra obce je upravená v § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.

Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov.

Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s funkciou:

 • poslanca obecného zastupiteľstva
 • starostu obce
 • člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec
 • iného zamestnanca obce
 • podľa osobitného zákona
Skip to content