Kataster obce

Katastrálnu mapu obce Vinné spolu s potrebnými parcelami a listami vlastníctva môžete dohľadať v internetovom odkaze portálu MK ZBGIS
Pre podrobné vyhľadávanie v k.ú. obce Vinné postupujte nasledovne:
– Do vyhľadávača napíšte Vinné
– Zobrazia sa vám viaceré možnosti voľby od katastrálneho územia až po poštu Vinné
– Kliknite na jednu z dvoch zobrazených kladiek/ zámkov pri popise Vinné
– Katastrálne územie obce Vinné sa vám automaticky uzamklo
– Teraz vyhľadávate len v katastri obce Vinné
Mapový klient ZBGIS je webová mapová aplikácia, ktorá slúži na interaktívnu prácu s údajmi ZBGIS, digitálnymi údajmi katastra nehnuteľností, registrom adries, registrom pôdy LPIS, referenčnými geodetickými bodmi, rastrovými mapami z archívu ako aj s digitálnym modelom reliéfu (terénu), ortofotosnímkami a geografickými názvami. Je to komplexný nástroj pre zobrazovanie, vyhľadávanie a analýzu priestorových údajov a mapových služieb ZBGIS, ESKN.
Aplikácia umožňuje pridávanie údajov z externých zdrojov, či už zo súborov bežne podporovaných digitálnych formátov pre priestorové údaje (SHP, DGN, DXF, GML, GPX) alebo formou webových mapových služieb (WMS, WMTS). V aplikácii je možné vytvárať tlačové výstupy a exporty do formátu PDF, vykonávať základné analýzy nad mapou ako meranie dĺžky a plochy, zobrazenie výškového profilu, získanie súradníc bodov alebo informácie o objektoch z mapy. Takisto je možné zdieľať obsah máp prostredníctvom sociálnych sietí.
Mapový klient ZBGIS je optimalizovaný na použitie priamo v mobilných zariadeniach (tablet, smartfón). Používateľom to poskytuje možnosť využívať aplikáciu aj na prácu priamo v teréne. Aplikácia umožňuje na základe aktuálnej polohy mobilného zariadenia identifikovať objekty na mape, napríklad nehnuteľnosť (parcelu) a následne získať o nej detailné informácie ako parcelné číslo, druh pozemku, vlastník, číslo listu vlastníctva, súpisné číslo stavby a ďalšie.
Aplikácia je platformovo nezávislá a nevyžaduje inštaláciu žiadnych prídavných modulov. Je podporovaná vo všetkých štandardných webových prehliadačoch (napr. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome).
Viac informácií nájdete v Pomocníkovi.
„ZBGIS®, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky“.
„Mapový podklad © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky”
V prípade, že používateľ údaje ďalej zverejňuje je povinný uvádzať odkaz na zodpovedajúce metaúdaje vytvorené poskytovateľom a je povinný uvádzať zdroj údajov, a to:
a) pri údajoch územné a správne usporiadanie, stupeň generalizácie 1 a ZBGIS raster v mierkach 1:5 000, 1:10 000, 1:25 000 a 1:50 000 „ZBGIS®, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky“.
b) pri ostatných údajoch: „Mapový podklad © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky”
Skip to content