Projekt „KOMUNITNÉ CENTRUM V OBCI VINNÉ“ - v zmysle podmienok výzvy OPLZ-PO6-SC613-2017-2

Cieľ projektu pre KC Vinné je :

Cieľom projektu je výstavbou komunitného centra zabezpečiť lepší prístup MRK ku kvalitným sociálnym službám. Toto komunitné centrum by sa malo venovať hlavne deťom zo sociálne vylúčeného spoločenstva, aby si osvojili hygienické návyky a rôzne zručnosti už v rannom detstve, čo im napomôže k začleneniu sa k majoritnej  spoločnosti. Cieľovú skupinu však tvoria aj dospelí ohrození sociálnym vylúčením, ktorým komunitné centrum poskytne možnosť navštevovať rôzne kurzy, osvojovať si pracovné návyky a tiež poskytne poradenstvo v rôznych oblastiach života. Takéto aktivity komunitného centra majú za cieľ znížiť nezamestnanosť a zvýšiť kvalitu života hlavne u príslušníkov MRK. Komunitné centrum bude vybudované v centrálnej časti, obce Vinné aby sa tak uplatnili princípy desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie.

Dátum zverejnenia zmluvy: 5.10.2018

Skip to content