Záujmové združenia a spolky

Divadlo VIDI

Ochotnícke divadelníctvo má v našej obci dlhoročnú tradíciu. Prvé divadelné predstavenie sa podľa starých školských kroník spomína už v roku 1932. Divadlu sa venovali učitelia v škole, ktorí nacvičovali divadelné predstavenia buď sami, s dedinskou mládežou alebo so žiakmi. Divadelné predstavenia hrali v škole alebo v hostinci u Kiliana, neskôr v Getlíkovej sále. Na túto tradíciu nadviazalo súčasné ochotnícke divadlo vo Vinnom pod názvom VIDI a v roku 2009 sa prvý raz predstavilo divákom na mikulášskom stretnutí. Odvtedy pravidelne pripravuje rozprávky pre deti na Mikuláša, pre dospelých uviedli niekoľko divadelných hier či jednoaktoviek, zúčastňujú sa na rôznych obecných podujatiach, ako je otvorenie sezóny na Zemplínskej šírave, Jánske ohne nad Šíravou, zúčastnili sa na podujatí Mihaľovski deski a pod. Členmi VIDI boli žiaci základnej školy, stredoškoláci, vysokoškoláci i dospelí.
V doterajších predstaveniach si zahrali títo súčasní i bývalí členovia VIDI: JUDr. Tibor Hlaváč, PhD., Michal Čverčko, Ing. Anton Boško, Dávid Holub, Filip Holub, Tomáš Fenčik, Zuzana Horváthová, Monika Gubíková, Jana Muchaničová, Terézia Hujová, PhDr. Anna Stašková,CSc., Alžbeta Makeľová, Daniela Bošková, Mária Hlaváčová, Tibor Hlaváč ml., Nikoleta Smoľáková, Martin Holub, Dominika Kráľová, Zuzana Michvociková, Júlia Soroková, Frederika Soloninková, Natália Smoľaková, Klára Mošková.
Vedenia ochotníckeho súboru sa ujali PaedDr. Zdenka Hlaváčová, PhD. a Ing. Alena Holubová. Kostýmy, rekvizity a scénu si pripravujú sami za finančnej podpory Obecného úradu vo Vinnom.

Folklórna skupina Viňančan

Folklórna skupina Viňančan vznikla v roku 1974 pri vtedajšom Miestnom národnom výbore a miestnej organizácii Slovenského zväzu žien vo Vinnom. Pri vzniku skupiny stáli H. Moravčíková, T. Fajnerová a E. Dudová, ktoré iniciovali činnosť a usmerňovali prvé kroky folklórnej skupiny.
Tak ako aj iné folklórne skupiny, sa aj Viňančan venuje miestnym tradíciám a folklóru – zachovávaniu vinianskych tradícií, zvykov, piesní a tanca, ktoré majú svoje nezameniteľné čaro v tomto kraji vína. Skupina má ženskú a mužskú spevácku zložku, ktorá pozostáva približne z 18 členov. Spev zväčša sprevádza hra na akordeón či husle. V ich repertoári možno nájsť rôzne interpretácie východoslovenských a zemplínskych ľudových piesní na samostatných vystúpeniach, hudobno – slovných pásmach; zúčastňujú sa vystúpení na folklórnych slávnostiach, sviatočných vystúpeniach – „Svati večar, Betľehem z gubašami – Vianoce, Čepeňe mladej na svadbách, Kovaňe mladej a mnohé iných.
Zúčastňujú sa aj súkromných jubileí či firemných podujatí. Vo svojej obci ale aj mimo nej sa Viňančan podieľa na poli mnohých kultúrnych podujatí – nájsť ich môžete na Dňoch obce Vinné, Jánskych ohňoch nad šíravou, Stavaní mája vo Vinnom, miestnom podujatí Úcta k starším, Otvorení letnej turistickej sezóny na Zemplínskej šírave či Festivale dziedzictwa kresow v spriatelenej poľskej gmine Lubaczów.
Folklórnu skupinu Viňančan vedie umelecká vedúca PhDr. Anna Stašková, CSc.
Viac info na webe:
www.vinancan.sk

Jednota dôchodcov Vinné

Jednota dôchodcov na Slovensku je občianske združenie občanov staršieho veku – dôchodcov, bez rozdielu národnosti politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu . Do jej postavenia a činnosti môžu štátne orgány a orgány samosprávy zasahovať len v medziach zákona . Organizácia bola založená v roku 1990 v zmysle Zákona č. 83/ 1990 Zb.
Jednota dôchodcov na Slovensku ma za úlohu najme:
  • Chrániť práva a oprávnené požiadavky dôchodcov na spravodlivé a dôstojné dôchodkové zabezpečenie, zdravotnú a sociálnu starostlivosť
  • Pomáhať pri príprave občanov na život a prácu v dôchodkovom veku
  • Podieľa sa na organizovaní zdravotnej, rekondičnej, kúpeľnej a rekreačnej starostlivosti o dôchodcov
  • Pomáha pri realizácii celoživotného vzdelávania a podporuje kultúrno-spoločenské aktivity seniorov
Naša Základná organizácia JDS – Vinné bola založená v roku 2015 a to transformáciou zo Základnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne postihnutých – Vinné. Túto zmenu na návrh predsedníctva ZO – SZZP schválili členovia jednohlasne na výročnej členskej schôdzi.
Základná organizácia JD-Vinné v súčasnosti združuje 126 členov a organizačne sme začlenený pod Okresnú organizáciu JD – Michalovce.
Na výročnej členskej schôdzi , ktorá sa konala 8.marca 2015 boli do výboru ZO zvolení, respektíve potvrdení vo funkcií: Ján Butala, predseda ZO, Ing. Valéria Chrapovičová, tajomníčka ZO, Valéria Jurová, hospodárka združenia
Členovia výboru: Mária Biľová, Mária Čverčková, Anna Hladká, Eva Horná, Anna Makeľová , Mariana Rudá , Anna Valterová , Mária Zalužická.

KST Brzda

Cykloturistický oddiel Klubu slovenských turistov Brzda začal vo Vinnom pôsobiť v roku 2014 a nepriamo tak nadviazal na tradíciu cykloturistického oddielu Telovýchovnej jednoty Vinné, ktorý pôsobil ešte v roku 1989. KST Brzda sa každoročne zúčastňuje mnohých túr a cyklotúr v okolí Vinného, ale aj do blízkeho a ďalekého okolia. Z nich najznámejšie v rámci regiónu bývajú túry vo Vihorlatských vrchoch – k Fararovej chyžke, na Kyjov, Morské oko a Sninský kameň, túry na zrúcaniny okolitých hradov Brekov, Jasenov, Slanec a túry v Slanských vrchoch (Šimonka) či na neďalekú Krivoštianku. Ich najznámejšie podujatie, ktoré KST Brzda organizuje, je jesenné podujatie „Po Vihorlatských vrchoch a okolo Zemplínskej šíravy“, ktorého sa zúčastňujú nielen cykloturisti z Vinného a okolia, ale aj z celého Slovenska. KST Brzda sa tiež zúčastňuje mnohých zrazov Klubu slovenských turistov – 49.
Zimný zraz KST v Banskej Štiavnici v roku 2016 (okolo 1200 účastníkov) či cyklotúr celoslovenského významu – niekoľkonásobná účasť na cyklotúre „Okolo Tatier“
– najmä jubilejný 50. Ročník v roku 2017 – na trase dlhej 110 km bolo vyše 1200 cykloturistov, medzi nimi aj cykloturisti a turisti z Vinného, či podujatie „Okolo Domaše“, kde sa stretáva približne 3000 – 4000 cykloturistov. V roku 2018 hosťovala KST Brzda štvordňový 40. Zraz cykloturistov Klubu slovenských turistov, s niekoľkými stovkami cykloturistov a turistov z celého Slovenska. Každoročne sa tiež podieľajú na značení turistických chodníkov a údržbe turistických trás, studničiek a odpočívadiel v okolí Vinného. Aktívne sa tiež podieľajú na rôznych obecných podujatiach, ako napr. Dni obce Vinné, Jánske ohne nad šíravou či na organizácii svojich vlastných podujatí.

PZ Líška Vinné

História poľovníctva má vo Vinnom dlhovekú tradíciu – lov, tak ako aj inde v Európe, bol od stredoveku obľúbenou kratochvíľou výhradne šľachty – vo Vinnom lovila na svojom panstve predovšetkým miestna šľachta a jej návštevy. Až po 2. svetovej vojne bolo založené prvé poľovnícke združenie, ktoré pôsobilo aj vo Vinnom a jeho história spadá minimálne 50 rokov dozadu. Členmi tohto poľovníckeho združenia však boli poľovníci nielen z Vinného, ale aj z dvoch susedných samospráv – Trnavy pri Laborci a Zbudze, ktorí spoločne hospodárili v ich katastroch. Toto poľovnícke združenie neskôr zaniklo a v 90. rokoch tak vznikli tri samostatné poľovnícke združenia. Poľovnícke združenie Líška Vinné bolo založené 30. novembra 1994 a hospodári v zmysle poľovného zákona a smerníc vo vinianskom katastri a jeho poľovnom revíri.
Združenie sa pravidelne stará o jeho poľovný revír – čistí lesné chodníky, vrátane turistických, stará sa o zver – udržiava krmelce a zásypce, prikrmuje zver a taktiež sa stará opoľovnícke posedy. Plán lovu je napĺňaný v zmysle poľovníckeho zákona a smerníc. Združenie každoročne participuje na obecných podujatiach, spomenúť možno Dni obce Vinné a Jánske ohne nad Šíravou. Mimo iného vykonáva aj brigádnickú činnosť v katastri obce, napr. pri každoročnej údržbe trávnych porastov pri Zemplínskej šírave.
Poľovnícke združenie Líška Vinné má 19 členov a jeho predsedom je Ing. Jozef Kráľ.

Spevácka skupina Rozmarija

Nefolklórnu spevácku skupinu Rozmarija založili v roku 2010 členky združenia Jednoty dôchodcov obce Vinné. Jej zostavu tvorí 12 speváčok, ktorých hlasy dokážu vyčarovať dobrú náladu a príjemný kultúrny zážitok. Vedúcou skupiny je pani Mária Butalová a na akordeóne ich pri speve doprevádza Ing. Katarína Frigová.

Spevácka skupina svojím spevom oživuje podujatia Jednoty dôchodcov, ako sú výročné schôdze, či košarové bály. Pravidelne vystupuje na oslavách výročí SNP a iných obecných podujatiach, ako bola Svieca za Lidice, Svieca za Vinné, Vinianska žatva, Svätojánske ohne. Raz mesačne účinkuje na grécko-katolíckych bohoslužbách vo Vinnom.
Každoročne sa zúčastňuje regionálnej súťaže Srdce ako dar, kde obsadzuje popredné miesta v kategórii „nefolklórne skupiny“. Tak neváhajte navštívte nás a doprajte si dar v podobe príjemných melodických piesní aj VY.

Viniansky vinohradnícky a vinársky spolok

I keď má Vinné bohatú vinohradnícku tradíciu, spolok vinohradníkov a vinárov bol vo Vinnom založený až v roku 2017. Keďže vinohradníctvo bolo v obci na ústupe, v spolupráci s obcou založila skupina Viňančanov spolok, ktorý by vinohradníctvo vo Vinnom dostal opäť na výslnie. Pri vzniku Vinianskeho vinohradníckeho a vinárskeho spolku stáli najmä miestni odborníci z oblasti vinárstva – Ing. Jozef Pado, Ing. Katarína Frigová, JUDr. Jozef Staško; starosta obce Vinné Ing. Marián Makeľ, Ing. Štefan Hladký, Ing. Vladimír Gomboš a Patrik Cimprich. Cieľom spolku je združovať miestnych vinohradníkov a vinárov, pomáhať im a poskytovať odborné rady a tipy pri pestovaní vínnej révy a výrobe vína.
Medzi činnosť spolku patrí najmä edukačná činnosť – spolok organizuje množstvo prednášok a seminárov z oblasti vinohradníctva ale aj vinárstva, napr. Technológia výroby vína, Víno a gastronómia, Rez viniča, Rozpoznávanie odrôd viniča, Ochrana viniča a iné.
Popri edukačnej činnosti sa spolok venuje aj rôznym zájazdom za poznávaním vinohradníckych oblastí a ich vín nielen po Slovensku, ale aj v zahraničí – spomenúť možno podujatie Vôňa agátu v Malom Horeši či zájazdy do celej Tokajskej oblasti. Spolok sa angažuje aj v samotnej obci, kde sa každoročne zúčastňuje na niekoľkých podujatiach – Stavanie mája vo Vinnom, Otvorenie vinohradníckeho náučného chodníka „Za viňanskima jatkami“, Noc pri kostolíku na Senderove, Dni obce Vinné, Dni vína vo Vinnom a i. Viniansky vinohradnícky a vinársky spolok má momentálne vyše 40 členov.
Spolku od jeho vzniku predsedá Ing. Štefan Hladký.
Viac info na webe:
www.vvvs.sk

Zbor sv. Anny vo Vinnom

Začiatky Zboru sv. Anny môžeme hľadať v rokoch 1975 -1976, kedy v kostole sv. Anny vo Vinnom začali znieť prvé mládežnícke gospelové piesne. Odvtedy s Božou pomocou a Jeho požehnaním spieva na Božiu chválu viac ako štyri desiatky rokov. Počas tohto obdobia sa v zbore vystriedalo veľmi veľa šikovných spevákov. Sú však aj takí, ktorí v ňom účinkujú od jeho začiatkov bez prestávky až po dnes.
Hlavnou úlohou a náplňou zboru je sprevádzanie chrámového spevu počas nedeľných slávení sv. omší vo farskom kostole, ako aj ich oživenie a skrášlenie o novú tvorbu. Zbor disponuje bohatým repertoárom štvorhlasných chrámových skladieb svetových hudobných skladateľov ako A. Dvořáka, G. Verdiho, W.A Mozarta, G.Fr. Händla, J.S. Bacha, G.P. da Palestrinu a ďalších. Nacvičil aj niekoľko piesní Mikuláša Schneidra Trnavského z Jednotného katolíckeho spevníka v štvorhlasnej úprave.
Počas svojho viac ako štyridsaťročného účinkovania sa zúčastnil aj niekoľkých duchovných a kultúrnych podujatí regionálneho charakteru. Niektoré z nich môžeme spomenúť ako napr. Prehliadka speváckych zborov „Gorazd 1997“, ďalej v roku 1998 to boli dožinkové slávnosti Zemplína, v roku 2002 pripravil Mariánsku akadémiu v chráme narodenia Panny Márie v Michalovciach. V roku 2005 sa zúčastnil odpustovej slávnosti v Obišovciach, a niekoľko rokov po sebe bol pravidelným účastníkom okresných prehliadok chrámových speváckych zborov v Michalovciach.
Piesne Zboru sv. Anny zazneli aj na rádiu Lumen, v relácii Lupa, ktorú moderovala naša rodáčka Danka Jacečková, pôsobiaca v tom období ako moderátorka rádia.
V roku 2004 bola na tomto rádiu odvysielaná odpustová slávnosť sv. Anny, ktorú spevom sprevádzal a účinkoval náš zbor.
Chrámovú pieseň si ľudia radi vypočujú aj mimo múrov kostola. Zbor viac krát spieval na podujatiach organizovaných miestnym obecným úradom. Spomenieme požehnanie nového, ako aj obnoveného kríža na kopci Senderov, vystúpenie na Dňoch obce, Trojkráľové koncerty organizované miestnou Maticou slovenskou, silvestrovské vystúpenie v roku 2010. Samotný zbor zorganizoval niekoľko koncertov na podporu charitatívnej vianočnej akcie „Dobrá novina“ a tiež ďakovné akadémie usporiadané z príležitosti 30. a 40-teho výročia svojej existencie.
Niektoré zo svojich skladieb sa zbor rozhodol uchovať. V roku 1996 realizoval prvú nahrávku piesni pod názvom „ Našou cestou je láska“. Druhá nahrávka s názvom Pri vinianskych jasličkách vznikla v roku 2010 a obsahuje vianočné skladby. Sponzorom tohto projektu bol Obecný úrad vo Vinnom.
Značnú časť práce zboru tvorí aj účinkovanie pri sobášnych sv. omšiach a sobášnych obradoch. Prispieva tak k radostnej atmosfére tohto výnimočného dňa novomanželov, o čom svedčia aj ďakovné ohlasy. Zbor od jeho začiatkov až po dnes vedie a hudobne sprevádza pani Terézia Hujová.

Miestne odbory, zväzy a spolky

MO Matice slovenskej vo Vinnom

Miestny odbor Matice slovenskej (MO MS) reprezentuje Maticu slovenskú vo svojej územnej pôsobnosti vo vzťahu k spoluobčanom, príslušným orgánom štátnej správy a samosprávy, ako aj rôznym spoločenským organizáciám. Spoločným cieľom je rozvíjanie národného povedomia u Viňančanov a prehlbovanie ich vzťahu k slovenskej štátnosti.
Vlastné aktivity a podujatia, v ktorých participuje miestny odbor, smerujú k šíreniu kultúrnych a regionálnych tradícií a hodnôt, k propagácii matičného života v obci, ako aj k rozširovaniu členskej základne.
Od roku 2017 predsedom MO MS vo Vinnom je JUDr. Tibor Hlaváč, PhD.

SZ protifašistických bojovníkov Vinné

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vo Vinnom má 19 členov. Členovia ZO sa v spolupráci s obcou každoročne zúčastňujú organizácie osláv výročí Slovenského národného povstania pri pomníku padlým v 2. svetovej vojne vo Vinnom, boli spoluorganizátormi podujatí Svieca za Lidice a Svieca za Vinné pri príležitosti 70. výročia vypálenia obce. Na oslavách účinkuje aj skupina Rozmarija, ktorej členovia sú súčasne členmi Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vo Vinnom. Jej predsedníčkou je Ing. Alena Holubová.

Lesná spoločnosť Vinné

V druhej polovici 18.storočia boli v Habsburskej monarchii zavedené panovníčkou Máriou Teréziou zákonné úpravy upravujúce povinnosti poddaných -držiteľov urbárskej pôdy voči zemepánom/daňové zaťaženie, robotné povinnosti/. Cieľom týchto opatrení bolo prehodnotenie svojvoľného zvyšovania povinností poddaných. V realizácii týchto reforiem pokračoval aj Jozef II.
Všetky tieto reformné opatrenia sú spojené so slovom „urbár“, ktoré sa používalo už v XIII. storočí, kde boli zaknihované povinnosti poddaných a súpisy pozemkov, zaznamenávajúce poddanskú pôdu, ktorej vlastníkom bol zemepán.
Tereziánskymi opatreniami dostali poddaní možnosť užívať vyčlenené lesné pozemky a pastviny v okolí obce ako podielnici. Nešlo teda o osobné vlastníctvo ale poddaný zapísaný v urbári mohol po splnení predpísaných robôt získať zo spoločného urbárskeho majetku napr. palivové drevo podľa svojho užívateľského podielu.
V obci Vinné bol zavedený „Tereziánsky urbár“ v roku 1774 a chotár bol začlenený do I. bonitnej triedy.
Rok 1853 bol rokom ,keď bol vydaný „Urbársky patent“, ktorý nariadil prideľovanie lesných podielov z pozície držiteľa do vlastníctva urbárskych roľníkov. Lesné a pasienkové podiely sa stali spoločným nedeliteľným majetkom. Podiely boli predmetom dedenia a vždy sa viazali na miestnu komunitu, pričom nikdy nedochádzalo k ich drobeniu.
Praktické uplatňovanie týchto princípov sa stratilo po roku 1945 a ich správa v mnohých prípadoch i vlastníctvo prešlo na štát.
K obnove vlastníckych vzťahov došlo po roku 1989,keď sa užívacie a vlastnícke právo v rámci reštitučných zákonov mohlo obnoviť. Urbárske sústavy teda zasahujú až do dnešných čias pri spoločnom užívaní lesov a pastvín. Aj v obci Vinné vznikla iniciatívna skupina ,ktorá sa podujala na realizáciu procesu obnovy urbárskej spoločnosti. Z mnohých dôvodov bol tento proces obzvlášť náročný a trval rad rokov. Vlastnícky vzťah už získali v rozhodujúcej miere po pôvodných majiteľoch ich právni nástupcovia ,bez predstavy o spôsobe reálneho hospodárenia pôvodných vlastníkov.
Naše úsilie o prinavrátenie bolo korunované rozhodnutím Okresného úradu Michalovce-odbor pozemkový, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva zo dňa 26.XI.1996 pre 70 oprávnených podielnikov.
Dňa 6.08.1998 týmto úradom na základe intervencie Urbárskej spoločnosti Vinné bolo priznané zachovanie vlastníctva k podielom neprihlásených vlastníkov.
Spoločnosť po získaní vlastníctva sa zaregistrovala podľa zákona NR SR 181/95 Zb. zákonov ako spoločnosť bez právnej subjektivity.
Dňa 19.12.2013 sme sa na Okresnom úrade v Michalovciach zmenili na spoločnosť s právnou subjektivitou podľa NR SR 97/2013 Z. z o pozemkových spoločenstvách.
Skip to content