Vinianské obecné múzeum a galéria

ŠTATÚT

Úvodné ustanovenie

Štatút Vinianskeho obecného múzea a galérie ( ďalej len VOMaG), špecializovaného organizačného útvaru Obce Vinné, sú spolu so Zriaďovacou listinou VOMaG základnými právnymi normami pre jeho postavenie, poslanie, spravovanie majetku a organizáciu činnosti.

Právne postavenie

1. Zriaďovateľom VOMaG je Obec Vinné na základe Zriaďovacej listiny zo dňa 18. januára 2010, v súlade so Zákonom NR SR č. 206/2009 Zb. zo dňa 28. apríla 2009 o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty.
2. VOMaG zo sídlom vo Vinnom č. d. 508 sa zriaďuje s účinnosťou od 18.6.2010 na dobu neurčitú a je napojené na každoročný plán činnosti a finančný rozpočet Obce Vinné. Starosta obce a riaditeľ VOMaG získavajú finančné prostriedky aj prostredníctvom grantov a sponzorov.
3. Štatutárnym orgánom VOMaG je starosta obce, ktorý zastupuje tento špecializovaný organizačný útvar Obce Vinné navonok v majetkoprávnych vzťahoch, pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov a v iných vzťahoch súvisiacich s plnením poslania, úloh a činnosti VOMaG.

Spravovanie majetku

Majetok VOMaG je majetkom Obce Vinné a spravuje sa podľa Zákona NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v súlade so Zákonom NR SR č. 206/2009 Zb. o múzeách a galériách a ochrane predmetov kultúrnej hodnoty.

Poslanie

Poslaním VOMaG je na základe prieskumu a vedeckého výskumu v súlade so svojím zameraním a špecializáciou nadobúdať predmety kultúrnej hodnoty, ktoré ako zbierkové predmety odborne spravuje, vedecky skúma a sprístupňuje verejnosti najmä na účely štúdia, poznávania, vzdelávania a estetického zážitku špecifickými prostriedkami múzejnej a galérijnej komunikácie. Zameriava sa na prírodu, vinohradníctvo a vinárstvo, históriu, kultúrne a kresťanské tradície Obce Vinné a okolia.

Organizácia činnosti

1. Štatutárny orgán VOMaG menuje a odvoláva členov komisie na tvorbu zbierok a riaditeľa VOMaG
2. Komisia na tvorbu zbierok je poradným orgánom štatutárneho organu VOMaG.
3. Riaditeľ VOMaG prostredníctvom osôb s príslušnou odbornou spôsobilosťou zabezpečuje evidenciu zbierkových predmetov a ich ošetrenie tak, aby bolo možné ich využitie na študijné účely, poznávanie, vzdelávanie a estetický zážitok pri verejnej prezentácii na výstavách a expozíciách.

Tematicko – organizačná štruktúra

Vinianske obecné múzeum a galéria má túto tematicko – organizačnú štruktúru a zameranie:
1. Vinianske vinohradníctvo a vinárstvo
2. Príroda Vinného a okolia
3. História obce Vinné
4. Pamätná izba Mons. F. J. Fugu
6. Fotogaléria Mikuláša Jacečka
Jednotlivé tematické celky sú vytvorené tak, aby mohli pôsobiť v rámci VOMaG ako výstavy a expozície samostatne a komplexne pri prezentáciách Obce Vinné a jej okolia.

Záverečné ustanovenia

1. Zmeny, návrhy a doplnky tohto Štatútu VOMaG sa predkladajú starostovi Obce Vinné písomnou formou. O ich uvedenie do textácie rozhoduje Obecné zastupiteľstvo Vinného.
2. Tento Štatút VOMaG bol prejednaný a schválený na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo Vinnom dňa 18.6.2010 a nadobúda účinnosť dňom 18.6.2010.
Skip to content