Sýpka

Objekt sýpky, často spomínaný v spojení “sýpka – kasáreň“, možno podľa najnovšieho archeologického výskumu uskutočneného v roku 2018 datovať do obdobia prelomu 16.-17. storočia. Presný účel tejto stavby nám nie je doteraz bližšie známy, no na základe doterajších zistení nie je vylúčené, že mohlo ísť o jednu z piatich kúrií v obci Vinné.
Mnohopočetné nálezy, fragmenty jedinečnej ranonovovekej stolovej a kuchynskej keramiky a renesančných kachlíc, či strieborné mince naznačujú, že prestížne vybavenie domácnosti obyvateľov objektu vo Vinnom z prvej polovice 17. storočia súvisí s ich kultúrnym a obchodným životom. Okrem toho treba spomenúť aj množstvo skla z okenných výplní a fliaš, najrozličnejšie železné a pocínované medené a mosadzné predmety. K zriedkavo sa zachovávajúcim nálezom patria rôzne fragmenty kože a textilu a kusy stavebného dreva a zaujímavosťou sú aj zvieracie kosti, šupiny rýb či vaječné škrupiny, ktoré spolu s kôstkami rôznorodého ovocia naznačujú jedálny lístok Viňančanov pred štyrmi storočiami. Datovanie vymenovaných nálezov upresňujú jedny z najcennejších nálezov, a to štyri mince z 20. rokov 17. storočia. Išlo o poltorák a šiling poľského kráľa Žigmunda III. (1556-1632), groš kniežaťa Gabriela Betlena (1580-1629) a zriedkavý holandský leví toliar. Z mladších dejín stavby vieme zdokumentovať jej účel ako skladovací objekt bývalého JRD (sýpka) z druhej polovice 20. storočia.
Objekt momentálne čaká druhá fáza archeologického výskumu, ktorú bude opäť realizovať Zemplínske múzeum v Michalovciach. Archeológovia sa budú snažiť spresniť datovanie doby vzniku stavby a zdokumentovať pôvodný rozsah stavby. Úroveň založenia niektorých úsekov základov objektu sa v prvej fáze archeologického výskumu ani napriek dosiahnutiu viac ako 3,5 metrovej hĺbky zatiaľ nepodarilo zistiť.
Objekt "sýpky" v tzv. 1. vojenskom mapovaní z roku 1782-1784
Skip to content