Fara

Cirkevný život vo Vinnom

Je spätý predovšetkým s kostolom Sv. Anny a farskou budovou. Kostol, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, patrí rímskokatolíckej cirkvi, no na bohoslužobné účely ho využívajú aj veriaci gréckokatolíckeho obradu. Práve rímskokatolíci a gréckokatolíci tvoria výraznú väčšinu tých, čo sa v našej obci hlásia k nejakému náboženstvu. Podľa posledného sčítania v roku 2011 sa k rímskokatolíckej cirkvi prihlásilo 1136 a ku gréckokatolíckej 298 občanov. Iné vierovyznania svoj kostol nemajú. Na cintoríne je kaplnka, kde býva každoročná pobožnosť za zomrelých.
Vo farskom kostole sv. Anny sa konajú bohoslužby tak v nedeľu ako aj vo všedné dni. Pri niektorých príležitostiach slávenia obohacuje chrámový Zbor sv. Anny. Niektoré podujatia farnosť organizuje spolu s Obcou Vinné či aj s niektorým obecným subjektom. Aj farská budova slúži na pestovanie cirkevného života. Bývajú tu pravidelné alebo občasné stretávania sa jednotlivých skupín fungujúcich v tunajšej farnosti. Kostol v súčasnosti prechádza postupnou obnovou, na ktorú prispieva aj obec Vinné. Deje sa tak na základe zákona, ktorý umožňuje obciam prispieť na obnovu národných kultúrnych pamiatok, hoci nie sú v jej vlastníctve.
Skip to content