Návrh zmien a doplnkov č.2 územného plánu zóny Vinianskeho jazera

VEREJNÉ PREROKOVANIE

NÁVRH ZMIEN A DOPLNKOV č. 2 ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY VINIANSKEHO JAZERA

Obec Vinné ako obstarávateľ Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu zóny Vinianske jazero príslušná podľa § 18 ods. (4) zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) v súlade s § 23 ods. (1) stavebného zákona oznamuje verejnosti , že prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu zóny (ÚPN – Z) Vinianske Jazero sa uskutoční v termíne od 23.11.2020 do 23.12.2020.

Verejné prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov č. 2 ÚPN – Z Vinianske jazero s odborným výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa 09. decembra 2020 ( v stredu ) o 14.00 hod. v priestoroch Obecného úradu vo Vinnom

Dokumentácia návrhu zmien a doplnkov je verejnosti, fyzickým a právnickým osobám, ktorých vlastnícke práva sú riešením zmien a doplnkov územného plánu zóny dotknuté, je prístupná k nahliadnutiu každý pracovný deň počas úradných hodín na Obecnom úrade vo Vinnom a je zároveň prístupná na webovom sídle Obce Vinné www.vinne.sk; a na webovom sídle spracovateľa: www.boskov.sk; v termíne od 23.11.2020 do 23.12.2020.

Stanoviská je potrebné doručiť na adresu:
Obec Vinné, Vinné č.508, 072 31 Vinné

alebo zaslať emailom na adresu: vinne@vinne.sk

Verejnosť a fyzické a právnické osoby, ktorých vlastnícke práva sú riešením návrhu zmien a doplnkov územného plánu zóny dotknuté, sú oprávnení podať pripomienky k Návrhu Zmien a doplnkov č. 2  ÚPN – Z Vinianske jazero do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia t.j. do 23.12.2020. Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa neprihliada

Skip to content