Oznam pre rodičov

Vážení zákonní zástupcovia detí a žiakov ZŠ s MŠ F. J. Fugu vo Vinnom,

s poľutovaním Vám musíme oznámiť, že na základe potvrdenia ochorenia COVID-19 u jedného žiaka našej školy, riaditeľstvo tunajšej školy spolu so zriaďovateľom muselo prijať opatrenia proti zamedzeniu ďalšieho šírenia tohto ochorenia. Naša škola sa tak v zmysle manuálu pre základné školy vydaného MŠVVaŠ SR dostala do oranžovej fázy, ktorá zachytáva situáciu, kedy má škola žiaka s potvrdeným COVID-19 ochorením a je potrebné, aby sa pripravila na prípadnú červenú fázu s dodatočnou mobilizáciou skladových zásob OOPP a dezinfekčných opatrení. Škola aktuálne postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ v Michalovciach.

            Preto aj touto cestou ešte raz vyzývame zákonných zástupcov našich detí a žiakov, aby boli zodpovední a dodržiavali, všetky nariadenia  hlavného hygienika SR, RÚVZ v Michalovciach a opatrenia našej školy, ktoré sú zverejnené na verejne prístupnom mieste v škole a na jej webovom sídle.

UPOZORNENIE: Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy, základnej školy a školského klubu detí.

            Riaditeľka školy v zmysle  rozhodnutia ministra školstva číslo: 2020/15801:1-A1800 a na základe odporúčania RÚVZ v Michalovciach prijala tieto opatrenia:

– V období školského vyučovania podľa § 150 ods. 5 školského zákona  sa všetkým žiakom prvého, tretieho a štvrtého ročníka tunajšej školy z dôvodu potvrdenia ochorenia COVID-19 poskytne voľno v trvaní 10 dní (od 18. 9. – do 28. 9. 2020) so súhlasom zriaďovateľa (Ak sa ochorenie COVID-19 potvrdí u jedného žiaka, je odporúčané prerušiť vyučovanie v triede daného žiaka a vylúčiť z vyučovacieho procesu jeho úzke kontakty. Žiak ďalej postupuje podľa usmernenia všeobecného lekára, prípadne RÚVZ, škola postupuje podľa ďalších usmernení miestne príslušného RÚVZ).

– Okrem prerušeného vyučovania žiakov prvého, tretieho a štvrtého ročníka, poskytnutia domácej izolácie triednej učiteľke, vychovávateľke a nepedagogickému zamestnancovi, ktorí boli v priamom kontakte so žiakom s  potvrdením ochorenia, škola funguje v riadnom výchovno-vzdelávacom režime v materskej škole, v základnej škole a v jej školských zariadeniach – školský klub detí. V prípade akejkoľvek zmeny, budete včas informovaní.

– Ak sa u niektorého z osôb vylúčených zo školského procesu objavia počas doby domácej izolácie príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti alebo miestne príslušné RÚVZ.

Čas poskytnutého voľna sa považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole (žiaci sa budú dištančne vzdelávať počas tohto prerušenia podľa usmernení triednych učiteľov).

– Škola oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania ošetrovného údaje o žiakoch v rozsahu určenom zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a spôsobom určenom Sociálnou poisťovňou podľa stavu k poslednému dňu príslušného mesiaca v termíne do 3. dňa nasledujúceho mesiaca).

– V škole sa uskutoční dezinfekcia podľa aktuálne platného usmernenia hlavného hygienika.

– Ak by sa počas doby izolácie potvrdí  ochorenie na COVID-19 u ďalšieho žiaka, škola postupuje podľa červenej fázy manuálu vydaného MŠVVaŠ SR.  Ak sa u nejakého z priamych kontaktov zamestnancov objavia počas doby zatvorenia tried príznaky na COVID-19, dotyčného manažuje príslušný lekár všeobecnej starostlivosti alebo RÚVZ. V prípade potvrdeného zákonného zástupcu alebo osoby v úzkom kontakte so žiakom alebo zamestnancom. Žiak alebo zamestnanec sa stáva úzkym kontaktom a postupuje sa podľa opatrení zelenej fázy predmetného manuálu.

            Na základe uvedeného, potvrdzujeme súčinnosť školy so zriaďovateľom a že okrem prijatých opatrení, organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu prebieha v našej škole štandardným spôsobom resp. spôsobom, aký umožňuje personálne zabezpečenie školy. Zamestnanci školy si plnia svoje pracovné povinnosti osobne na pracovisku podľa pracovnej zmluvy a pracovnej náplne.

            Veríme, že v tieto neľahké dni budeme súdržní ako komunita, aby sme sa správali adekvátne, nevyvolávali paniku, nešírili neoverené správy a boli zodpovední voči sebe a svojmu okoliu a najmä voči našej škole. Ide o zdravie nás všetkých. O ďalšom vývoji a nových opatreniach Vás  budeme priebežne a včas informovať.

UPOZORŇUJEME NA PRIJATÉ NAJNOVŠIE PANDEMICKÉ OPATRENIA v SR

 – nosenie rúšok:

Všetkým osobám sa zakazuje do 1. októbra 2020 pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka.

Výnimky:

–   deti do 3 rokov veku,

–   osoby so závažnými poruchami autistického spektra,

–   vodiči verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,

–   žiaci prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu,

–   žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,

–   žiaci pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania,

–   poslucháči pri konaní štátnych jazykových skúšok,

–   deti v interiéri materskej školy a jaslí,

–   osoby pri výkone športu,

–   fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,

–   osoby nevesty a ženícha pri svadbe,

–   deti pristupujúce k prvému svätému prijímaniu,

–   účinkujúci pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu a výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu,

–   osoby vo wellness a priestoroch umelých kúpalísk,

–   účastníci zotavovacích podujatí pre deti a mládež vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,

–   zamestnanci vykonávajúcich prácu v spoločnom pracovnom priestore, ak sú od seba, alebo od iných osôb vzdialení minimálne 2 metre alebo zamestnanec, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.

Súčasne sa odporúča vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch exteriérov s prekrytím horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka pre osoby neuvedené vo výnimkách vyššie, pokiaľ je ich vzdialenosť od osôb, ktoré s nimi nežijú v spoločnej domácnosti menšia ako 2 metre.

Zdroj a ďalšie informácie:

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenia_ruska_14_09.pdf

 – schôdze a zasadnutia:

Až do odvolania sa ukladá povinnosť pri konaní zasadnutí a schôdzí štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy a zasadnutia (schôdze), ktoré sa uskutočňujú na základe zákona:

– zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

– zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou: Ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko,

– zaistiť pri vstupe do budovy štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

– zabezpečiť nosenie ochranných rúšok osobami pohybujúcimi sa v objekte štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy,

– hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

– pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov,

– zákaz podávania rúk;

– zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,

– zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch (napr.: kľučky, zábradlia, výťahy) a všetkých kontaktných predmetov (napr.: pracovný stôl, klávesnica, telefóny, prenosné média, myš) dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.

http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/final_opatrenie_prevadzky_a_HP_08_09.pdf

Postup pri podozrení na COVID-19

Príznaky: napr. kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, horúčka.

– výlučne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo operačné stredisko a informovať ich o svojom zdravotnom stave,

– nechodiť priamo do ambulancie všeobecného lekára alebo do nemocnice z dôvodu možného šírenia nákazy,

– následne po konzultácii s lekárom, postupujte podľa telefonických pokynov.

Každý, kto má príznaky alebo podozrenie na ochorenie, môže požiadať o vyšetrenie formou elektronického formuláru. Zdroj a ďalšie informácie: https://korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/

Odmietnutie dávky: pandemické ošetrovné. Na základe podnetov od občanov Sociálna poisťovňa upozorňuje, že existuje možnosť odmietnutia dávky pandemické ošetrovné, ak sa zamestnanec po návšteve rizikovej (červenej krajiny) alebo kontakte s človekom pozitívnym na ochorenie COVID 19 cíti dobre a so zamestnávateľom sa dohodne, že bude pracovať z domu. Platí však, že ošetrujúci lekár pandemickú PN vypísať musí, avšak poistenec môže následne odmietnuť nárok na pandemické nemocenské.

Ak sa poistenec vrátil z tzv. červenej krajiny a musí ísť do karantény alebo izolácie, je povinný registrovať sa na stránke https://korona.gov.sk/ehranica/ a telefonicky, resp. mailom skontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, ktorý mu vypíše tzv. pandemickú PN-ku. Lekár toto potvrdenie o dočasnej PN zašle do Sociálnej poisťovne aj s uvedením telefonického kontaktu na poistenca. Sociálna poisťovňa následne telefonicky kontaktuje poistenca v karanténe s otázkou, či si chce uplatniť nárok na pandemické nemocenské, alebo nie. Ak nechce (napr. z dôvodu, že bude počas práceneschopnosti vykonávať prácu z domu a pod.), potom sa konanie o nároku na pandemické nemocenské vôbec neuskutoční. V tejto fáze teda môže poistenec dávku odmietnuť. Samozrejme, liečebný režim/karanténu poistenec napriek tomu dodržiavať musí.

Zároveň platí, že poistenec je povinný o vzniknutej situácii (karanténe/izolácii) bezodkladne informovať svojho zamestnávateľa

Skip to content