„Komunitné centrum obce Vinné“

Obec Vinné realizovala v období 12/2017 – 02/2020 projekt výstavby a zriadenia Komunitného centra, ktorý je situovaný priamo pri budove Obecného úradu. Projekt v celkovej výške 216 216,70 € bol podporený z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, prioritná os 6 – Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, z toho výška poskytnutého NFP bola 205 405,86 €.
Cieľom projektu bolo výstavbou Komunitného centra zabezpečiť lepší prístup MRK ku kvalitným sociálnym službám. Toto Komunitné centrum sa bude venovať hlavne poskytovaniu komunitnej činnosti a sociálnej službe v zmysle § 13 zákona 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov , prioritne s cieľom lepšieho začlenenia sa marginalizovanej rómskej komunity k majoritnej spoločnosti. Cieľovú skupinu však tvoria aj dospelí ohrození sociálnym vylúčením, ktorým Komunitné centrum poskytne možnosť navštevovať rôzne kurzy, osvojovať si pracovné návyky a tiež poskytne poradenstvo v rôznych oblastiach života. Takéto aktivity Komunitného centra majú za cieľ znížiť nezamestnanosť a zvýšiť kvalitu života hlavne u príslušníkov MRK.

Skip to content