Pozvánka na OZ 20.3.2019

Označenie (jednacie číslo): 15032019

Popis (anotácia):

OBEC  Vinné,   Vinné  508,    072 31 Vinné

                                                                                                                                                   Vinné     13.03.2019

 

P O Z V Á N K A

V zmysle § 12, ods. 1 zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Vinné, ktoré sa bude konať dňa

 20. marca 2019 /streda/ o 1630 hod.

v zasadacej miestnosti obecného úradu s nasledovným programom:

 

1)    Otvorenie, schválenie programu

2)      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3)      Informácia o plnení uznesení Obecného zastupiteľstva vo Vinnom

4)      Návrh rozpočtu obce Vinné na rok 2019

5)      Rokovací poriadok  Obecného zastupiteľstva obce Vinné

6)      Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Vinné

7)      Zásady hospodárenia a nakladania s finančnými prostriedkami obce Vinné

8)      Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Vinné

9)      Smernica upravujúca postup obce ako verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek 

10)  Podmienky poskytovanie dotácií z rozpočtu obce na záujmové vzdelávanie

11)  Štatút finančnej komisie

12)  Štatút komisie stavebnej a rozvoja obce

13)  Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vinné

14)  Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Vinné za rok 2018

         15)  Program odpadového hospodárstva na roky 2016 – 2020

16)  Odkúpenie vodovodného radu a kanalizácie a zmluva o výkone správy majetku pre VVS, a.s.

17)  Prerokovanie žiadostí o odpredaj nehnuteľného majetku a zriadenie vecného bremena v katastrálnom území obce

18)  Interpelácie poslancov

19)  Rôzne

20)  Záver

Ing. Marián Makeľ

        starosta obce

Súbory k stiahnutiu:
pozv_OZ_1_2019.pdf

Vyvesené: 15.03.2019

Stiahnuté: 21.03.2019

Zverejnil (zodpovedá): admin

cintorín Vinné

osobne údaje

Úradná tabuľa

Sprievodca

Fotoalbum

vinancan.sk

Pošta

Hrad

Cestovné poriadky

Viniansky strapec

Sociálne siete

Kalendár vývozu TKO 2019

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31