OZNÁMENIE K MIESTNYM DANIAM A POPLATKU ZA VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU NA ROK 2018

Označenie (jednacie číslo): 19122017

Popis (anotácia):

   

 Vážení spoluobčania, upozorňujeme Vás, že daň z nehnuteľností na rok 2018, daň za psa a poplatok za vývoz TKO na rok 2018, sa nebude môcť platiť tak, ako doposiaľ, t. j. v januári 2018.

     Vzhľadom k tomu, že došlo k zmene zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zmien a doplnkov, ako aj z dôvodu nového programového vybavenia obecného úradu, v mesiaci január sa vykonávajú len zmeny v priznaniach – to znamená, daňovník, ktorý v katastrálnom území doposiaľ nevlastnil žiadnu nehnuteľnosť, nebol majiteľom psa,  nepodával žiadne priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa v predchádzajúcom období a v priebehu roku 2017 kúpil, zdedil, dostal darom nehnuteľnosť, nachádzajúcu sa v katastrálnom území Vinné, stal sa majiteľom psa, podáva priznanie prvýkrát na tlačive, ktoré si stiahne na stránke obce Vinné www.vinne.sk na úradnej tabuli. To isté platí, ak mu prvýkrát vzniká poplatková povinnosť za vývoz tuhého komunálneho odpadu, podáva  oznámenie o vzniku poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 582/2004 Z. z. v platnom znení, kde si určí veľkosť smetnej nádoby – 120-litrová smetná nádoba, 240-litrová smetná nádoba, 1100-litrová smetná nádoba a vyberie si frekvenciu vývozu – to znamená raz mesačne alebo dvakrát mesačne. (Viď Všeobecne záväzné nariadenia obce Vinné na rok 2018, ktoré sú k nahliadnutiu na stránke obce Vinné www.vinne.sk – úradná tabuľa).

    Čiastkové priznanie podáva ten daňovník, ktorý v predchádzajúcom období priznanie už podal, ale v priebehu roku 2017 stal sa vlastníkom novej nehnuteľnosti na základe kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, z titulu dedenia, začal stavať novostavbu – bolo mu vydané stavebné povolenie a z toho dôvodu sa mení druh pozemku a sadzba dane, kolauduje stavbu, mení sa sadzba dane, stal sa majiteľom psa – vzniká daňová povinnosť, prestal byť majiteľom psa – zaniká daňová povinnosť. K čiastkovému priznaniu je nutné doložiť kópiu kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, kópiu dedičského rozhodnutia, právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie.

    Tlačivá na priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, tlačivo o vzniku, zmene a zániku poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnu-teľností, k dani za psa, sú zverejnené na stránke www.vinne.sk  na úradnej tabuli.

     Riadne vyplnené tlačivo je potrebné odovzdať na Obecnom úrade vo Vinnom osobne, zaslať poštou alebo podať elektronicky najneskôr do 31. 01. 2018.  

      Daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za vývoz TKO daňovník uhradí až po obdržaní rozhodnutia do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti a to v hotovosti do pokladne obecného úradu, alebo prevodom na účet obce. Známku na smetnú nádobu na rok 2018 obdržíte na Obecnom úrade vo Vinnom po zaplatení poplatku.

 

 


Vyvesené: 20.12.2017

Stiahnuté: -

Zverejnil (zodpovedá): admin

cintorín Vinné

osobne údaje

Úradná tabuľa

Sprievodca

Fotoalbum

vinancan.sk

Pošta

Hrad

Cestovné poriadky

Viniansky strapec

Sociálne siete

Kalendár vývozu TKO 2019

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30