Cintorínske poplatky

Sadzobník cien za služby poskytované na pohrebisku a v Dome smútku v obci Vinné

Pre občanov s trvalým pobytom
Základné služby
Služba Suma
Ročný poplatok daňovníka obce za správu cintorína
3,40€
Poplatok za užívanie domu smútku
12,00€ / 24h
Poplatok za udržiavanie cintorína
12,00€ / 24h
Poplatok za kosenie na cintoríne                                                                                                                
12,00€ / 24h
Dom smútku
Služba Suma
Prenájom obradnej siene
15,00€
Prenájom bočnej miestnosti
5,00€
Použitie chladiaceho pultu
6,00€
Ozvučenie a spotreba vody
1,00€
Za občiansky pohreb (OcÚ)                                                              
10,00€
Pohrebisko
Služba Suma
Vstup na cintorín (výstavba hrobov a pomníkov)
5,00€
Prepožičanie nového miesta alebo miesta na urnu v zemi na 10 rokov
5,00€
Obnovenie užívacieho práva na rob alebo urny na 10 rokov
10,00€
Nájom za hrobové miesto pre dieťa do 18 rokov
zdarma
Nájom hrobového miesta pre žijúceho občana na rok
1,00€
Jedno hrobové miesto (jednohrob - nájom na dobu 10 rokov)
10,00€
Dvoj hrobové miesto (dvojhrob - nájom na dobu 10 rokov)
15,00€
Troj hrobové miesto (trojhrob - nájom na dobu 10 rokov)
20,00€
Pohrebné práce
Služba Suma
Výkop hrobovej jamy, odstránenie zeminy a úpravu prostredia v pracovný deň
- detský do 1,6 m²
50,00€
- dospelý do 3,5 m²
100,00€
Výkop hrobovej jamy, odstránenie zeminy a úpravu prostredia po 16,00 hod.
- pracovný deň, sviatok, sobota/nedeľa
75,00€/150,00€
Výkop hrobky a odstránenie zeminy do 1,6 m³
130,00€
Výkop dvojhrobky pod seba do 2,2 m³
150,00€
Výkop dvojhrobky vedľa seba do 5,0 m³
170,00€
Príplatok za sťaženú lokalitu, spodnú vodu a za zimné obdobie
50,00€
Odkrytie krypty a jej úpravou po pohrebe (betonáž)
55,00€
Zabezpečenie prevozu nebohého v rámci pohrebiska na uloženie do hrobu                                              
10,00€
Pre občanov bez trvalého pobytu
Dom smútku
Služba Suma
Prenájom obradnej siene
20,00€
Prenájom bočnej miestnosti
7,00€
Použitie chladiaceho pultu
8,00€
Ozvučenie a spotreba vody
5,00€
Za občiansky pohreb (OcÚ)                                                                      
15,00€
Pohrebisko
Služba Suma
Vstup na cintorín (výstavba hrobov a pomníkov)
7,00€
Prepožičanie nového miesta alebo miesta na urnu v zemi na 10 rokov
7,00€
Obnovenie užívacieho práva na rob alebo urny na 10 rokov
7,00€
Nájom za hrobové miesto pre dieťa do 18 rokov
zdarma
Nájom hrobového miesta pre žijúceho občana na rok
1,50€
Jedno hrobové miesto (jednohrob - nájom na dobu 10 rokov)
13,00€
Dvoj hrobové miesto (dvojhrob - nájom na dobu 10 rokov)
19,00€
Troj hrobové miesto (trojhrob - nájom na dobu 10 rokov)
25,00€
Pohrebné práce
Služba Suma
Výkop hrobovej jamy, odstránenie zeminy a úpravu prostredia v pracovný deň
- detský do 1,6 m²
75,00€
- dospelý do 3,5 m²
125,00€
Výkop hrobovej jamy, odstránenie zeminy a úpravu prostredia po 16,00 hod.
- pracovný deň, sviatok, sobota/nedeľa
95,00€/190,00€
Výkop hrobky a odstránenie zeminy do 1,6 m³
150,00€
Výkop dvojhrobky pod seba do 2,2 m³
170,00€
Výkop dvojhrobky vedľa seba do 5,0 m³
190,00€
Príplatok za sťaženú lokalitu, spodnú vodu a za zimné obdobie
75,00€
Odkrytie krypty a jej úpravou po pohrebe (betonáž)
75,00€
Zabezpečenie prevozu nebohého v rámci pohrebiska na uloženie do hrobu                                        
20,00€
Skip to content